EN
NO
Stipendfondet vedtekter

Vedtekter for the Stavangerske Dampskibsselskabs Stipendiefondmed senere endringer 15.04.1969, 19.01.1989 og 24.09.1998.

Det Stavangerske Dampskibsselskabs Stipendiefond er opprettet i tilknytning til 100 års jubileet for Det Stavangerske Dampskibsselskab (DSD) ved gavebrev av 12.02.1955, (egenkapitalen er økt ved gavebrev fra DSD av 24.09.98).

Intensjonene med stipendiefondet er å inspirere til at flere elever ved St. Olav Videregående Skole søker seg akademisk utdannelse.

§1 Fondets grunnkapital er kr 2.000.000,-.

§2Fondets formål er å yte bistand til videreutdannelse for unge kvinner og menn som har avlagt tre-årig eksamen ved St. Olav Videregående Skole.

Det forutsettes at videreutdannelsen tar sikte på å oppnå universitetsgrad eller høyskolegrad innen økonomiske fag. Stipendium ytes kun til heltidsstudenter, og til studier som fører frem til avsluttende eksamen.

§3Ved tildeling av stipend fra fondet skal det i søkers favør legges vekt på

- at hun/han har tilknytning til Rogaland fylke
- at hun/han er i alderen 22-28 år
- at den planlagte utdannelsen er tenkt gjennomført utenfor Norden, og at
studieoppholdet vil innebære kontakt med en utdannelseskultur som er ulik fra vår
egen

§4Styret avgjør hvert år stipendienes størrelse. Stipendium tilstås i alminnelighet for hele studiet, men skal utdeles i posjoner ved hvert semesters start. Ved fastsettelse av stipendiets størrelse, skal det legges vekt på eventuelle merkostnader ved å studere ved den aktuelle læreanstalt utover det som staten yter av stipendier, ordinært studielån, o.l. Samtidig skal det legges vekt på fondets årlige avkastning. Dersom den årlige avkastning er lav, skal stipend heller ytes færre personer.

§5Stipendiet averteres med slik frist, og utdeles til slik tid som styret fastsetter.

I forbindelse med søknad om tildeling av stipendiet skal det gjøres nøyaktig rede for hvorledes stipendiet aktes benyttet, med opplysninger om læreanstalt, studieplan med antatt studievarighet, samt opplysninger om de med studieoppholdet forbundne utgifter. Den i søknaden angitte plan skal følges med mindre styret samtykker i at den fravikes.

Stipendiet utdeles ved hvert semesters start. Det skal i forbindelse med utbetalingen kreves legitimasjon for at stipendiet anvendes på den forutsatte måte.

Etter endt utdannelse skal stipendiaten avgi beretning om studiet til styret.

§6Styret skal være sammensatt av 4 personer slik:

a) Ett medlem med personlig varamedlem oppnevnt av styret i Det Stavangerske 
Dampskibsselskap, som også vil fungere som fondets sekretær.

b) Ett medlem med personlig varamedlem oppnevnt av Stavanger Næringsforening

c) Ett medlem med personlig varamedlem oppnevnt av Stavanger Rederiforening.

d) Ett medlem vil være den til enhver tid fungerende rektor ved St. Olav Videregående
Skole i Stavanger. 

DSD’s oppnevnte styrerepresentant skal være styrets formann.

Styrets funksjonstid er 3 år, regnet fra oppnevnelsen.

Formannen, eller i hans fravær hans stedfortreder, innkaller til styremøter når det anses påkrevd. Styret er beslutningsdyktig når to medlemmer, respektive varamann, er tilstede. Styrebeslutninger avgjøres ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet gjør formannens, respektive hans varamanns stemme utslaget. Det påligger styret ved sekretæren å føre protokoll.


Styremedlemmenes funksjonstid er 3 år.

DSD skal også være fondets forretningsfører.

Det skal føres fullstendig årlig regnskap for fondet. Regnskapet skal revideres av det samme revisjonsfirma som til enhver tid er den valgte statsautoriserte revisor i DSD.

§7Ved forvaltningen av midlene skal det så vidt mulig tas sikte på at fondet opprettholder sin real-verdi. En halvdel av fondsmidlene bør plasseres i aksjefonds som gir best mulig sikkerhet mot inflasjonstap. Den annen halvdel bør plasseres i obligasjonsfonds eller lignende papirer som gir fast årlig avkastning.

I tider med positiv realrente bør fondets realkapital fortrinnsvis økes, slik at det i tider hvor slik økning vanskelig kan finne sted allikevel kan deles ut stipendier uten å angripe den inflasjonsjusterte grunnkapital.

Av den årlige avkastning av grunnkapitalen og bundet tilleggskapital skal minimum 40% tillegges den bundne kapital.

Tap som måtte oppstå skal søkes gjennombygget snarest.

§8Skulle statuttene etterlate tvil, forutsettes det at styret finner løsninger mest mulig i samsvar med giverens intensjoner.

Dersom utviklingen medfører at fondets formål eller givernes intensjoner ikke lenger kan nås med grunnlag i vedtektene, kan disse endres med tilslutning av samtlige styremedlemmer.

Endringer av fondets formål kan bare finne sted med DSD’s samtykke.

§9For øvrig gjelder stiftelseslovens regler for private stiftelser.