Naturgassdrevne godsskip

Nor Lines bygger to naturgassdrevne miljøskip.

Det prisbelønte "Environship Consept" som vant "Next Generation Ship Award" under Nor-Shipping i 2011 blir nå realisert ved byggingen av to nye Nor Lines skip.

 Nor Lines kontraherte naturgassdrevne godsskip ved Tsuji Heavy Industries (Jiangsu) Co. Ltd. i Kina. Det første,  MS "Kvitbjørn" er nå på veg hjem til Norge.  Det andre overleveres i løpet av 1. halvår 2015.

Skipstypen er utviklet i tett samarbeid med Rolls-Royce, og innebærer foruten bruk av naturgass som drivstoff, også nyvinninger relatert til skrogdesign, fremdriftsanlegg og kraftproduksjon om bord.  Noe som øker energieffektiviteten. Hvert av skipene vil ha en kapasitet tilsvarende minst 200 vogntoglast, og innebærer tilpasninger som gir større effektivitet og kapasitetsutnyttelse enn dagens skip. Fleksibiliteten til transport av stykkgods, containere, rullende materiell og fryselast opprettholdes.

Bygging av skipene utløser også store leveranser fra norske leverandører. Mer enn 50 % av kontraheringsverdien er relatert til leveranser fra norske selskaper, hovedsakelig ny miljøteknologi.

Bruk av naturgass (LNG) som drivstoff gir en kraftig forbedring i miljøregnskapet for en allerede miljøvennlig sjøtransport. Nor Lines  og Det Stavangerske Dampskibsselskab (DSD), mener at et av fremtidens drivstoff for skip er naturgass. I forhold til oljedrevne skip vil de to nye Nor Lines skipene ha mer enn 35 % prosent lavere klimagassutslipp. Utslippene av nitrogenoksid (NOx) blir redusert med 90 prosent, og svovel- og partikkelutslipp fra drivstoffet elimineres, 

I snart 40 år har det vært en klar politisk målsetting å overføre mer godstrafikk fra veg til sjø.

Når Nor LInes nå gjør festtaler om til handling og investerer en halv milliard NOK i nye naturgassdrevne miljøskip, håper vi at myndighetene også vil legge forholdene bedre til rette for økt bruk av sjøtransport av stykkgods. Dette vil både være god miljøpolitikk og god samferdselspolitikk. For at miljøvennlig sjøtransport skal være et reelt valg for transportkjøperne, må det også være et kommersielt konkurransedyktig alternativ. Et bedre tilpasset avgiftsregime og bedre rammebetingelser vil øke sjøtransportens konkurranseevne.

Environship Consept sine nyvinninger relatert til innebygde miljøegenskaper (LNG tank), sikkerhet (doble sider og dobbelt bunn) samt moderne mannskapsinnredning øker miljøskipenes volum og følgelig bruttotonnasjen sammenlignet med dagens skip. Dette medfører en uforholdsmessig stor økning i de allerede konkurransevridende, høye avgiftene til både Kystverket og havnene, fordi disse beregnes ut fra bruttotonnasje. For å få fornyet nærsjøflåten med naturgassdrevne miljøskip bør myndighetene innføre fritak for statlige avgifter og havneavgifter for slike skip.

Hvis stat, fylkeskommuner og kommuner som betydelige direkte og indirekte kjøpere av godstransport også bestemmer seg for å vise retning ved å stille krav til miljøvennlig transport ved offentlige innkjøp, vil dette bidra svært positivt.

Nor Lines investering i de nye naturgassdrevne miljøskipene til nærsjørutene er et bevis på at vi har tro på en slik spennende og bærekraftig utvikling. Vi håper myndighetene følger opp med positive tiltak.

Last ned pdf dokument:

 

 
 
Utviklet av InBusiness AS